ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی جملات به زبانهای مختلف و بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی از اهداف این سایت محسوب می شود