سایت ترجمه

به اطلاع محققان کاربر سایت

www.tarjomeh.in

می رساند که دامنه موسسه آ.ب.آ توس به

tarjomes.ir

تغییر یافته است ولی کماکان ایمیل و خدمات سایت در دو نشانی قابل دسترسی است

بزرگترین مجموعه سایت های خدمات ترجمه در خاورمیانه با سابقه ترجمه مترجمان مجرب با سه دهه تجربه با هدف انجام ترحمه در عالی ترین سطح ممکن، این مرکز ترجمه، با بایسته های ترجمه یک مرکز آکادمیک ترجمه در مقاطع عالی دانشگاهی تجهیز گردیده و توقعی فراتر از یک موسسه ترجمه معمولی محدود به ترجمه متون رسمی اداری صرف مد نظر می باشد. لذا با این رویکرد در ارائه خدمات دقیقترین ترجمه و کیفیت قابل حصول تلاش شده است تا عالی ترین مرکز ترجمه موجود در ایران با بخش های آکادمیای واژه شناسی و واژه سازی علمی و گسترده ترین پایگاه داده های موجود (مشتمل بر میلیونها معادل علمی جهت امر ترجمه) در یکجا فراهم آید و این فعالیتی بوده که اعضای تحقیق و ترجمه طی کار این آماده سازی داده های ترجمه از قریب سی سال پیش بدان اهتمام ورزیده اند. بعنوان یک مرکز ویژه ترجمه در رشته های فنی و دانشگاهی تنها تجربه فارغ التحصیلان دوره های چند ساله زبان های خارجه بکار بسته نمی شود و بلکه از تجارب ترجمه مترجمان فرهیخته و پیشکسوت در رشته های دانشگاهی بهره برده می شود